Beleidsplan

beleidsplan II

Doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de gemeentezangbegeleiding  binnen de Protestantse Kerken van Nederland en daaraan gelieerde kerkgenootschappen door:

 

 • het ontwikkelen en bijhouden van een website  waarop smaakvolle liedboekzettingen van een goede kwaliteit  welke voor ieder gratis te downloaden en uit te voeren zijn.
 • het op de site meeleveren van geluidsbestanden van die zelfde zettingen.

 Uitgaven

van de stichting (kunnen) bestaan uit

 • kosten voor onderhoud en afschrijving van de website.
 • bank- en andere kosten van een Payment Providing System.
 • gemaakte automatiseringskosten bij het componeren van de zettingen.
 • kosten voor  het maken van  audio-opnamen
 • wervingskosten vanwege reclame voor de website
 • bestuurskosten. De bestuursleden ontvangen geen bestuursvergoeding. Slechts voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Ontvangsten

van de stichting (kunnen) bestaan uit:

 • giften van hen die bereid zijn via deze site te doneren.
 • giften van derden of kerkelijke organisaties.
 • bijdragen van Fondsen.

Toelichting

In Nederland wordt op ca 2500 plaatsen  iedere zondag de eredienst gevierd in één der kerken die onderdeel uitmaken van de Protestantse Kerken in Nederland. Daarmee wordt ruimte geboden voor persoonlijke en gezamenlijke contemplatie aan de ca 1,7 miljoen inwoners van ons land die lid zijn van één der aangesloten kerken. De Protestantse Kerken in Nederland worden gevormd door de voormalige  Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.  De wekelijkse vieringen staan in een traditie die teruggaat tot de Reformatie tijdens de zestiende eeuw waarvoor de Duitser Maarten Luther en de Zwitserse Johannes Calvijn  de belangrijkste inspirators waren. Alhoewel binnen de gefuseerde Protestantse Kerken wel degelijk sprake is van modaliteitsverschillen is bij alle aangesloten kerken binnen de door hen gehanteerde liturgieën  sprake van  een eenduidig gedragen opvatting over de waarde van het gezongen gemeentelied.  In tegenstelling tot de voorreformatorische praktijk  hechten protestanten aan een door de gemeenteleden gepraktiseerde vorm van samenzang.

Als regel wordt daarvoor gebruik gemaakt van het in 2013 uitgekomen Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. In een kwart van de gevallen wordt gezongen uit het in 1973 verschenen Liedboek voor de Kerken. Het eerste liedboek is in stand gekomen na opdracht van vertegenwoordigers uit bovengenoemde kerken aangevuld met vertegenwoordigers  van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Nederlands Protestantenbond, de Remonstrantse Broederschap, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en nog een tweetal  Belgische kerkgenootschappen. Het Liedboek 2013 en dat uit 1973 bedienen samen verreweg het grootste gedeelte van de Protestantse Nederlandse kerkgangers.

Praktijk binnen de kerken.

In de protestantse kerken wordt de gemeentezang doorgaans aangestuurd door de aangestelde kerkmusicus, meestal is dat een organist.  In de  grotere stadskerken zijn dit doorgaans professionele toonkunstenaars die hiervoor een brede opleiding hebben genoten. De laag hieronder wordt ingevuld door semiprofessionals, musici die ter zake geschoold zijn maar die binnen het muziekleven een positie bekleden  die minder dan bij de eerste categorie met de dagelijkse kerkmuziekpraktijk te maken heeft.  De meeste organisten echter zijn te vinden onder hen die hun organistschap uitoefenen naast een ander beroep. Onder hen zijn goed functionerende kerkmusici die na scholing breed inzetbaar zijn en goed toegerust op hun taak. De Protestantse Kerk van Nederland hanteert voor de waardering en honorerering van kerkmusici een indeling op bevoegdheid welke drie verschillende niveau's kent.  Het op deze site geplaatste materiaal is bruikbaar voor elk der genoemde functieniveau's  en kan tijdens de opleiding tevens als studiemateriaal dienen.