ANBI gegevens

anbi status   Inschrijving

   KvK :  69422842
   RSIN: 857869243

 

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: info@liedboekzettingen.nl
tel. 070 3258817 (secr.) of 070 4490358 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium.

Verslag activiteiten 2021

Het accent van de werkzaamheden lag, net zoals vorig jaar, op de uitbreiding van het aantal zettingen. Voornamelijk werd gewerkt aan de uitbreiding van zettingen van liederen uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973 dat nu - wat ons betreft - gereed is. Verder werden bescheiden vorderingen gemaakt met het maken van driestemmige zettingen voor liederen uit het Liedboek 2013. Aan die verzameling hopen we in 2022 minstens 100 stuks toe te voegen.

Musicus Klaas Trapman hield het zicht op de kwaliteit van de geplaatste harmonisaties. Dat gebeurde grondig en met grote kennis van zaken waardoor de inhoud van de site geheel voldoet aan de regels van de klassieke harmonieleer. Indien dat een enkele keer niet zo is of ter discussie zou kunnen staan, is dat een bewuste keuze geweest.

In 2021 is wederom grote vooruitgang geboekt met de uitbreiding van het aanbod in klavarzettingen. Jan de Graaf uit Meppel heeft inmiddels van alle vierstemmige bewerkingen (dus zowel van het Liedboek 2013 als dat van 1973) klavarversies gemaakt. Na de voltooïng daarvan heeft hij aangegeven in het nieuwe jaar aan andere projecten meer tijd te willen besteden. Uitbreidingen vanaf nu zullen dus niet meer van een klavarversie vergezeld gaan. Met dit enorme karwei heeft hij veel klavarspelers een grote dienst bewezen waarvoor we hem ook op deze plaats hartelijk danken.

De website werd ook dit jaar zeer goed bezocht. Zowel het aantal bezoekers als het aantal paginaweergaven steeg t.o.v. vorig jaar met ruim 17 % hetgeen een uitstekende score is. Wij zijn er blij om dat van de site zonder ophouden zo vaak gebruik gemaakt wordt.

Financiën

De website is en blijft voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Helaas is dat meestal een brug te ver. We herhalen dat we een donatie als bijdrage aan de kosten als  zeer bemoedigend ervaren maar zullen ook het komende jaar ons aanbod met plezier van de nodige uitbreiding blijven voorzien. De cijfers vindt u onder Exploitatie en Balans 2021.