ANBI gegevens

anbi status   Inschrijving

   KvK :  69422842
   RSIN: 857869243

 

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: info@liedboekzettingen.nl
tel. 070 3258817 (secr.) of 070 4490358 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium.

Verslag activiteiten 2020

Het accent van de werkzaamheden lag, net zoals in 2019, gedurende het gehele jaar op de uitbreiding van het aantal zettingen. Rond november 2020 waren van alle in aanmerking komende liederen de melodieën voorzien van één of meerdere zettingen. Daarmee is de doelstelling die wij een jaar geleden formuleerden gehaald. Een begin is gemaakt met een uitbreiding op zettingen van liederen uit het Liedboek voor de Kerken uit 1973. Ook is een bescheiden begin gemaakt met het maken van driestemmige zettingen voor liederen uit het Liedboek 2013.

Ook dit jaar heeft de musicus Klaas Trapman nauwgezet aan de kwaliteit van de geplaatste harmonisaties bijgedragen. Zijn ervaren blik attendeert ons op harmonische oplossingen die beter of mooier kunnen. Voor deze kritische bewaking zijn wij hem zeer dankbaar. 

Dit jaar is wederom grote vooruitgang geboekt met de uitbreiding van het aanbod in klavarzettingen. Jan de Graaf uit Meppel heeft inmiddels van alle door ons gemaakte bewerkingen in de oorspronkelijke opzet (de psalmen en de vierstemmige liedbewerkingen van Liedboek 2013) klavarversies gemaakt. Met dit enorme karwei heeft hij ongetwijfeld vele klavarspelers een grote dienst bewezen.

De website wordt zeer goed bezocht. Ofschoon met name de eerste coronagolf een verminderd aantal bezoekers tot gevolg had is deze afname tijdens de tweede helft van het jaar weer gecorrigeerd. Het aantal bezoekers steeg t.o.v. vorig jaar per saldo met 10 %. Het aantal bezochte pagina's bleef nagenoeg gelijk.

Financiën

De website is en blijft voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Helaas komt het bij de meesten daar niet van. We herhalen dat we een vrijwillige donatie als zeer bemoedigend ervaren en zullen ook het komende jaar ons aanbod met plezier van de nodige uitbreiding voorzien.

Exploitatie en Balans 2020