ANBI gegevens

Inschrijving

KvK :  69422842
RSIN: 857869243

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: liedboekzettingen.nl@gmail.com
tel. 070 3258817 (secr.) of 070 4490358 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium en geen vakantiegeld.

Verslag activiteiten 2017

Sedert de oprichting op 18 augustus 2017 hebben we ons bezig gehouden met het maken en verbeteren van ca 90 liedboekzettingen welke onmiddellijk na gereedkomen op de site zijn geplaatst.

In samenwerking met websitebouwer Cubique werden voorbereidingen getroffen voor de aanmaak van een geheel nieuwe website welke in februari 2018 is gerealiseerd.

Verslag eerste halfjaar 2018

Het accent van de werkzaamheden lag op de uitbreiding van het aantal zettingen. Van de in aanmerking komende liederen is inmiddels 70 % geharmoniseerd. De in 2017 ontstane achterstand op het gebied van opnames is voor een belangrijk deel weggewerkt.

De nieuwe website functioneert naar behoren. Bezoeken aan de site zijn belangrijk toegenomen. Een technische verbetering van de hosting heeft achter de schermen plaatsgevonden zonder dat gebruikers daarvan hinder ondervonden.

Financiën

De website is en blijft voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Tot nu toe hebben nog maar weinigen van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Wij hopen dat dit onderdeel voor het tweede halfjaar geslaagder zal zijn dan het eerste. Per 30.06.2018 geldt het volgende overzicht.

Exploitatierekening 1ste halfjaar 2018