ANBI gegevens

Inschrijving

KvK :  69422842
RSIN: 857869243

Contactgegevens

Stichting Liedboekzettingen.nl
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
e-mail: liedboekzettingen.nl@gmail.com
tel. 070 3258817 (secr.) of 070 4490358 (voorzitter)

Bestuur

Henk Lemckert (voorzitter)
Vincent Hildebrandt (secretaris)
Mariette Out (penningmeester)
Jan Pieter Coumou (lid)

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen honorarium en geen vakantiegeld.

Verslag activiteiten 2019

Het accent van de werkzaamheden lag gedurende het gehele jaar op de uitbreiding van het aantal zettingen. Per einde 2019 waren van de 860 in aanmerking komende liederen ruim 700 verschillende melodieën voorzien van één of meerdere zettingen. Dat is ruim 80 %. We streven er naar om einde 2020 alle 860 melodieën van minstens één zetting te hebben voorzien.

In muziektheoretische zin draagt de musicus Klaas Trapman permanent bij aan de kwaliteit van de geplaatste zettingen. Niets ontgaat zijn spiedend oog waardoor we er zeker van zijn dat het aanbod van deugdelijk niveau is.

Dit jaar is grote vooruitgang geboekt met de uitbreiding van het aanbod in klavarzettingen. Dat is het werk van Jan de Graaf uit Meppel die inmiddels meer dan 950 klavarversies aan de site heeft toegevoegd. Wij zijn hem hier bijzonder erkentelijk voor!

De website wordt zeer goed bezocht. Het is bemoedigend te ervaren door hoevelen van het aanbod gebruik wordt gemaakt. De techniek van de site functioneert vlekkeloos maar rond Kerst is de site door een foutje bij de hosting twee dagen uit de lucht geweest.

Met het maken van geluidsopnamen lopen we permanent iets achter. Tijdens de eerste maanden van dit jaar hopen we weer 'bij' te raken.

Financiën

De website is en blijft voor ieder gratis toegankelijk maar een bescheiden bijdrage (onder de ANBI voorwaarden) wordt erg op prijs gesteld. Helaas komt het bij de meesten daar niet van zodat de kosten vrijwel geheel uit privé moeten worden opgebracht. We herhalen hier dat we een bescheiden bijdrage als zeer bemoedigend zullen ervaren.

Exploitatie en Balans 2017-2019